X
تبلیغات
رایتل

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

جمعه 22 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 11:39 ق.ظ

تفسیر بالینی آزمایش‌های هماتولوژی ( CBC )

CBC : معمولاً این آزمایش شامل اجزای زیر است: 

 

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, 5 MCV, 6 MCH, 7 MCHC, 8 RDW  

بحث ما بیشتر در خصوص تفسیر پارامترها و ایندکس‌های هماتولوژی است چون اغلب همکاران با شمارش RBC و WBC میزان هموگلوبین و هماتوکریت آشنا هستند، لذا از MCV آغاز می‌نمائیم.  

 

MCV : عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.   

میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت fl] ( femtoliter ) واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل lit 15- 10 است .   

نحوه اندازه‌گیری MCV : دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.   

تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدودة fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.   

•  برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:  

در بدو تولد MCV معادل fl 118-103 است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش می‌یابد و در یک‌سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به fl 8 ± 78 می‌رسد.

نکته: باید بدانیم که ایندکس های خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85 است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فـــــــــــرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCV برای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد.   

*اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود فقر آهن است.

DF=MCV-RBC-(5 × Hb)-3.4  

MI= MCV/RBC  

•  اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است.  

MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم ؛حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBC های کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.  

 

RDW در واقع دامنه پراکندگی حجم RBC ها را به ما نشان می‌دهد.    

مثال: در دو گروه درسی نمرة چهار دانشجو عبارتند از 20-20 و 0و 0و در گروه دیگر 10-10-10-10 است معدل هر دو گروه 10 است همان چیزی که MCV به ما نشان می‌دهد. اما گروه اول و دوم با هم خیلی فرق دارند ما با S.D یا انحراف معیار می‌توانیم تفاوت این دو را کشف کنیم. در گروه دوم انحراف معیار صفر و در گروه اول انحراف معیار 10 است. بنابراین MCV معدل را به ما می‌گوید ولی RDW انحراف معیار را به ما اعلام می کند. در دستگاه‌های اتوماتیک این انحراف معیار حجم به صورت درصدی از میانگین بیان می‌شود و همانطور که می‌دانیم بیان انحراف معیار بصورت درصدی از میانگین را Coefficient of Variation می‌گویند که عبارت است از 100 × CV= RDW= SD/MCV لذا RDW که دستگاه آنرا بصورت CV محاسبه می‌کند، نشان می‌‌دهد که چقدر پراکندگی از نظر حجم RBC ها وجود دارد. به عبارت دیگر RDW معیاری است برای Anisocytosis .   

تفسیر RDW   

RDW بطور نرمال زیر 15% است، هرگاه میزان آن بالا رود نشان دهنده آنیزوسیتوز 1 است.  

وقتی در جواب  بیمار ( Report sheet ) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم :  

• 1. آنمی فقر آهن  

• 2. تالاسمی مینور  

حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است.  

در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک اخطار اولیه است برای شروع یک آنمی فقر آهن.  

اگر RDW بین 18-15% باشد، آنیزوسیتوز 1 + است.  

اگر RDW بین 22-18% باشد، آنیزوسیتوز 2 + است.  

اگر RDW بیش از 22% باشد، آنیزوسیتوز 3 + است.  

•  حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد یعنی اینکه : 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 2) اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخیص افتراقی مطرح می‌شود؟ جواب: آنمی مگالوبلاستیک.   

•  حال اگر MCV بالا ولی RDW طبیعی بود، یعنی اینکه: 

 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 

 2) اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟

  1. Aplastic anemia
  2. Anemia of liver dix

Mean Cell Hemoglobin : MCH  

میانگین میزان RBC Hb ها را نشان می‌دهد.  

میزان نرمال: 27-31 pg (Pico gram=10 -12 gr)  

( HDW ) 1 :  

(دامنه پراکندگی هموگلوبین RBC ها و یا انحراف معیار Hb ) .   

میزان نرمال :HDV 3.4  

اگر در فردی HDW کمتر از 4/3شد، یعنی RBC ها از نظر وجود هموگلوبین یکدست هستند و اگر HDW بالاتر از4/3 باشد، یعنی RBC ها از نظر محتوای هموگلوبین مختلف هستند ( Anisochromia ). مثال این حالت در ٍ Sideroblastic Anemia است و یا در فقر آهن و در ترانسفیوژن می‌باشند.   

MCHC : یعنی میزان هموگلوبین در حجم مشخصی از RBC ها  

میزان نرمال 33-37% gr .  

•  یکی از شاخص‌های کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بیماری که MCHC را پایین دیدیم، باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتیم و هر گاه MCHC بالا بود، باید به فکر spherocytosis باشیم.  

MPV 2 : حجم متوسط پلاکتی

میزان نرمال: 7.2-11.1 fl  

برای تفسیر MPV باید همیشه شمارش پلاکتی را در

نظر بگیریم.   

میزان نرمال شمارش پلاکت:

mm 3 / 10 3 ×400- 150× 100  

 

تفسیر MPV  

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.  

ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.  

در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.  

حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl  

مثال شایع این حالت:  

از بین رفتن پلاکت‌ها در خون محیطی مثل ITP 4 که مگاکاریوسیت‌ها پلاکت‌های جوان را که size بزرگتری دارند، به خون محیطی می‌‌فرستند.

بیماری برنارد سولوئر 5 (دارای خونریزی و ترومبوسیتوپنی ارثی).  

• 1. Gray Plateler syn

may hygglin dix   

حالت چهارم: PLT پایین، MPV پایین یا نرمال: که در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی‌تواند پلاکت کافی بسازد مثل آنمی آپلاستیک. کلاً در بیماری که ترومبوسیتوپنی دارد، دو بیماری در تشخیص افتراقی بیشتر مطرح است و MPV به مادر تشخیص کمک می‌کند:  

الف) ITP

ب) آنمی آپلاستیک  

یعنی اگر MPV بالا بود، به نفع ITP و اگر MPV نرمال یا پایین بود، به نفع آپلاستیک آنمی است.  

 

PDW : Platelet Distribiution Width : (دامنه پراکندگی حجم پلاکت)  

PDW : معیاری است که کوچک یا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان می‌دهد. (مثل RDW ).


*********

Reference:  

•  Joh Bernard Henry . Clinical Diagnosis of managememt by laboratory methods .  

 

چهارشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 12:19 ق.ظ

شوک سپتیک

شوک سپتیک  

این شوک ناشی از پرفیوژن ناکافی بافت ، به دنبال باکتریمی ، بخصوص توسط باسیل های گرم منفی روده است . این سندرم همچنین با نامهای دیگر نظیر شوک باکتریال ، باکتریمی ، مسمومیت خونی ، و شوک اندوتوکسیک نیز شناسایی می شود.

تیوبهای صفرا ،پارگی داخل رحمی ، سقط با دستگاه ، پریتونیت ناشی از پارگی آپاندیس ، لیک از آناستوموزها ، یا آبسه های ساب فرنیک راههایی برای انتقال باکتریهای گرم منفی هستند.شوک سپتیک اغلب بعد از مولتیپل تروما (مثلاً در تصادفات )نیز دیده می شود.

علائم و نشانه های شوک سپتیک  

 علائم ونشانه های اولیه : تب و لرز ، هیپوتانسیون ( گاه همراه با پوست گرم)،تاکیکاردی ،لکوسیتوز(گلبولهای سفید در حدود 15000 تا 30000) ، تغییر در وضعیت روانی ، تاکی پنه (آلکالوز تنفسی).

علائم دیر رس :هیپوتانسیون، انتهاهای سرد و رنگ پریده ، سیانوز محیطی،اولیگوری(افزایش BUN و کراتینین)،کلیرانس کراتینین، نارسایی قلب( افزایش فشار قلب چپ)،نارسایی تنفسی،اسیدوز متابولیک، کما.

مداخلات درمانی در شوک سپتیک  

 اقدامات درمانی در بیماران با سندرم شوک سپتیک ،شامل همه، یا بعضی از موارد زیر است:

ü   برقراری تهویه کافی: جلوگیری از انسداد راه هوایی ، آتلکتازی، یا ادم ریه ، اکسیژن درمانی، انتوباسیون  داخل تراشه ، تهویه کمکی ( ونتیلاتور) ، کنترل ABG.

ü   جایگزینی حجم بر اساس مکانیسم استارلینگ ، تنظیم مقدار مایع بر اساس حجم طبیعی مایعات بدن، کنترل الکترولیتها جهت جلوگیری از هیپوکالمی و هیپرکالمی .

داروهای انتخابی

استفاده از وازوپرسورها و وازودیلاتورها نظیر دوپامین و دوبوتامین ، برای حمایت از فشار خون شریانی .اثر وازودیلاتورها روی عروق محیطی و کلیوی است ، بنابراین توجه به حجم مایعات مهم است.

ممکن است در صورت نیاز از اپی نفرین نیز استفاده شود .

تجویز فورسماید در موارد اولیگوری ضرورت می یابد.

استروئیدها به طور تجربی برای کاهش التهاب ، کاهش مقاومت عروق محیطی ، و درمان صدمات بافتی ناشی از اندوتوکسینها مصرف می شود.

آنتی بیوتیکها : معمولاً از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف که اکثر ارگانیسمها را می پوشانند ، نظیر کلیندامایسین ، پنی سیلین، آمپی سیلین و جنتامایسین استفاده می شود. هنگام مصرف این داروها مراقب عوارض نفروتوکسیک آنها باشید.

یکشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 07:22 ب.ظ

streptokinase ًًًًٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍَََََُُُُِِِِّّّّْْ G.I.K


طرز تهیه سرم استرپتوکیناز ((streptokinase :

1 vialstk = 750000u

ser D/W5%100CC + 2AMP STK (1/500/000U)

در صورتیکه دستور پزشک انفوزیون سرم در عرض یک ساعت باشد تعداد قطرات 100 قطره در دقیقه می باشد.
 

 

تعداد کل قطرات سرم استرپتوکیناز بر حسب میکروست                                  6000

                                                                          =                         =100gtt/min

مدت زمان انفوزیون سرم بر حسب دقیقه                                                              60
 
 

 

 

 

 

 

 

طرز تهیه (G.I.K) (گلوکز- انسولین ریگولار پتاسیم)

در یک سرم 1 لیتری قندی %5   تعداد 650CC  سرم را تخلیه نموده و سپس:


300gr= 12 ویال = G

InsRegulat = 50u
K= 40c.c = 80meq

300grGlucose + 50unitsof insulin Regular + 80meq kcl in 350ccD/W 5% ADMINSTERED

1.5cc/kg.hr