X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

جمعه 22 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 11:39 ق.ظ

تفسیر بالینی آزمایش‌های هماتولوژی ( CBC )

CBC : معمولاً این آزمایش شامل اجزای زیر است: 

 

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, 5 MCV, 6 MCH, 7 MCHC, 8 RDW  

بحث ما بیشتر در خصوص تفسیر پارامترها و ایندکس‌های هماتولوژی است چون اغلب همکاران با شمارش RBC و WBC میزان هموگلوبین و هماتوکریت آشنا هستند، لذا از MCV آغاز می‌نمائیم.  

 

MCV : عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.   

میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت fl] ( femtoliter ) واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل lit 15- 10 است .   

نحوه اندازه‌گیری MCV : دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.   

تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدودة fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.   

•  برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:  

در بدو تولد MCV معادل fl 118-103 است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش می‌یابد و در یک‌سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به fl 8 ± 78 می‌رسد.

نکته: باید بدانیم که ایندکس های خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85 است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فـــــــــــرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCV برای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد.   

*اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود فقر آهن است.

DF=MCV-RBC-(5 × Hb)-3.4  

MI= MCV/RBC  

•  اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است.  

MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم ؛حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBC های کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.  

 

RDW در واقع دامنه پراکندگی حجم RBC ها را به ما نشان می‌دهد.    

مثال: در دو گروه درسی نمرة چهار دانشجو عبارتند از 20-20 و 0و 0و در گروه دیگر 10-10-10-10 است معدل هر دو گروه 10 است همان چیزی که MCV به ما نشان می‌دهد. اما گروه اول و دوم با هم خیلی فرق دارند ما با S.D یا انحراف معیار می‌توانیم تفاوت این دو را کشف کنیم. در گروه دوم انحراف معیار صفر و در گروه اول انحراف معیار 10 است. بنابراین MCV معدل را به ما می‌گوید ولی RDW انحراف معیار را به ما اعلام می کند. در دستگاه‌های اتوماتیک این انحراف معیار حجم به صورت درصدی از میانگین بیان می‌شود و همانطور که می‌دانیم بیان انحراف معیار بصورت درصدی از میانگین را Coefficient of Variation می‌گویند که عبارت است از 100 × CV= RDW= SD/MCV لذا RDW که دستگاه آنرا بصورت CV محاسبه می‌کند، نشان می‌‌دهد که چقدر پراکندگی از نظر حجم RBC ها وجود دارد. به عبارت دیگر RDW معیاری است برای Anisocytosis .   

تفسیر RDW   

RDW بطور نرمال زیر 15% است، هرگاه میزان آن بالا رود نشان دهنده آنیزوسیتوز 1 است.  

وقتی در جواب  بیمار ( Report sheet ) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم :  

• 1. آنمی فقر آهن  

• 2. تالاسمی مینور  

حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است.  

در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک اخطار اولیه است برای شروع یک آنمی فقر آهن.  

اگر RDW بین 18-15% باشد، آنیزوسیتوز 1 + است.  

اگر RDW بین 22-18% باشد، آنیزوسیتوز 2 + است.  

اگر RDW بیش از 22% باشد، آنیزوسیتوز 3 + است.  

•  حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد یعنی اینکه : 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 2) اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخیص افتراقی مطرح می‌شود؟ جواب: آنمی مگالوبلاستیک.   

•  حال اگر MCV بالا ولی RDW طبیعی بود، یعنی اینکه: 

 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 

 2) اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟

  1. Aplastic anemia
  2. Anemia of liver dix

Mean Cell Hemoglobin : MCH  

میانگین میزان RBC Hb ها را نشان می‌دهد.  

میزان نرمال: 27-31 pg (Pico gram=10 -12 gr)  

( HDW ) 1 :  

(دامنه پراکندگی هموگلوبین RBC ها و یا انحراف معیار Hb ) .   

میزان نرمال :HDV 3.4  

اگر در فردی HDW کمتر از 4/3شد، یعنی RBC ها از نظر وجود هموگلوبین یکدست هستند و اگر HDW بالاتر از4/3 باشد، یعنی RBC ها از نظر محتوای هموگلوبین مختلف هستند ( Anisochromia ). مثال این حالت در ٍ Sideroblastic Anemia است و یا در فقر آهن و در ترانسفیوژن می‌باشند.   

MCHC : یعنی میزان هموگلوبین در حجم مشخصی از RBC ها  

میزان نرمال 33-37% gr .  

•  یکی از شاخص‌های کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بیماری که MCHC را پایین دیدیم، باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتیم و هر گاه MCHC بالا بود، باید به فکر spherocytosis باشیم.  

MPV 2 : حجم متوسط پلاکتی

میزان نرمال: 7.2-11.1 fl  

برای تفسیر MPV باید همیشه شمارش پلاکتی را در

نظر بگیریم.   

میزان نرمال شمارش پلاکت:

mm 3 / 10 3 ×400- 150× 100  

 

تفسیر MPV  

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.  

ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.  

در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.  

حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl  

مثال شایع این حالت:  

از بین رفتن پلاکت‌ها در خون محیطی مثل ITP 4 که مگاکاریوسیت‌ها پلاکت‌های جوان را که size بزرگتری دارند، به خون محیطی می‌‌فرستند.

بیماری برنارد سولوئر 5 (دارای خونریزی و ترومبوسیتوپنی ارثی).  

• 1. Gray Plateler syn

may hygglin dix   

حالت چهارم: PLT پایین، MPV پایین یا نرمال: که در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی‌تواند پلاکت کافی بسازد مثل آنمی آپلاستیک. کلاً در بیماری که ترومبوسیتوپنی دارد، دو بیماری در تشخیص افتراقی بیشتر مطرح است و MPV به مادر تشخیص کمک می‌کند:  

الف) ITP

ب) آنمی آپلاستیک  

یعنی اگر MPV بالا بود، به نفع ITP و اگر MPV نرمال یا پایین بود، به نفع آپلاستیک آنمی است.  

 

PDW : Platelet Distribiution Width : (دامنه پراکندگی حجم پلاکت)  

PDW : معیاری است که کوچک یا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان می‌دهد. (مثل RDW ).


*********

Reference:  

•  Joh Bernard Henry . Clinical Diagnosis of managememt by laboratory methods .  

 

نظرات (172)
+ مهدی حسینی http://www.nmsrc.ir
با سلام
به ما هم سر بزنید:
www.nmsrc.ir
پایگاه اطلاع رسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 02:13 ب.ظ
امتیاز: 30 10
درود بر شما

سپاس فراوان برای نوشته های ارزشمند جنابعالی

و .... چه آهنگ و گویش دلنشینی

شاد باشید
شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 03:37 ب.ظ
امتیاز: 28 8
+ f.d
so good. thanks
سه‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:30 ق.ظ
امتیاز: 16 13
+ محسن
با سلام و خسته نباشید به خانم پرستار.به نظر من رشته پزشکی حالا هر شاخه ای میخواد باشه،یکی از زیباترین و مقدس ترین رشته هاست.من عاشق خانم های پرستار هستم - پرستار شدن یه دل فوق العاده مهربون و یه روح خیلی بزرگ میخواد.خوش به حالتون که به این درجه از انسانیت رسیدین.مطمئنن شما در اخرت هم تبدیل به یک فرشته خواهید شد.بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 10:02 ق.ظ
امتیاز: 39 27
+ لیلی
عالی بود. مرسی
شنبه 22 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 01:07 ق.ظ
امتیاز: 14 5
+ یه خانم باردار
عالی بود.
دوشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 07:02 ب.ظ
امتیاز: 20 4
+ میترا
ممنون پرستار عزیز

خیلی در اینترنت سرچ کرده بودم ولی مطلب مفیدی نبود و فقط و فقط تکرار مکررات بود

خیلی استفاده کردم
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 12:39 ب.ظ
امتیاز: 22 5
+ محسن
مرسی خیلی عالی دست گلت درد نکنه
چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:14 ق.ظ
امتیاز: 11 6
+ محمود
سلام میشه این آزمایش بران تفسیر کنید
w.b.c=9800
r.b.c=5.77
hemoglobin=15.9
hematocrit=16.8
platelets=329
m.c.v=29.1
m.c.h=27.6
m.c.h.c=94.6
یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 10:47 ب.ظ
امتیاز: 15 19
پاسخ:
نتیجه آزمایش اشتباه است
زمانی که هموگلوبین 15.9 است هماتوکریت تقریبا 38 یا 36 باید باشد

آزمایش را تکرار کنید
+ saba
سلام پسر 12 ماهه من امروز آزمایش داده لطفا جوابشو برام تفسیر کنید:
W.B.C=4200
R.B.C=4.43
Hemoglobin=11.3
Hematocrit=33.8
M.c.v=76.3
M.c.h=25.5
M.c.h.c=33.4
Platelets=238000
Hypochromia=Slight
Anisocytosis= +
سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 06:03 ب.ظ
امتیاز: 59 32
+ hamid
سلام من آزمایش قبل از ازدواج دادم میخاسم اگر امکان داره جوابشو برام تفسیر کنید
خانمم خودم
w.b.c = 5.9 6.3
r.b.c =6.05 5.11
hb = 16.1 14.6
h.c.t =48.2 43.4
m.c.v = 79.7 84.9
m.c.h =26.6 28.6
m.c.h.c = 33.4 33.6
platelet = 180 173
lymphocytes = 31 27.5
mixed cell = 8.3 8.2
neutrophils = 60.7 64.3
شنبه 7 دی‌ماه سال 1392 ساعت 12:46 ب.ظ
امتیاز: 41 28
+ محمد
جواب آزمایش اینجانب به شرح زیر است:<br /><br />RBC:7.39<br />HCT:63.9<br />MCH:25.2<br />MCHC:29.1<br />بقیه گزینه ها نرمال بوده است و اینکه همین آزمایش سالهای قبل نرمال بوده است. لطفا راهنمایی کنید. و بهتر است به پزشک با چه تخصصی مراجعه کنم؟
33 ساله
چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:25 ب.ظ
امتیاز: 10 8
+ sara
با سلام و تشکر از زحمات شما . من یک سوال داشتم مادرم یک ازمایشی دادند که همه تقریبا تو رنج نرمال بوده بجز یکیش میخواستم ببینم نشانه چیه cea 19-9 رنج نرمالش تا 37 بوده برای مامان من 39 بوده نشانه چی میتونه باشه خیلی نگرانیم لطفا زودتر پاسخ بدهید . ممنون
چهارشنبه 18 دی‌ماه سال 1392 ساعت 02:56 ب.ظ
امتیاز: 6 4
پاسخ:
سلام
زیاد نگران نباشید
هنگامی که فرد دارای علائمی مانند درد شکم، حالت تهوع، از دست دادن وزن و زردی است این آزمایش درخواست می شود تا پزشک مطمئن شود که بیمارش سرطان لوزالمعده ندارد
این تست برای کمک به افتراق بین سرطان لوزالمعده و بیماری های دیگر مثل پانکراتیت استفاده می شود
و یا وقتی که پزشک مشکوک است که فرد سرطان لوزالمعده دارد و یا در حین درمان سرطان لوزالمعده یا پس از آن، درخواست می شود.
CA 19-9 ممکن است همراه با سایر آزمایش ها، نظیر CEA، بیلی روبین و/ یا آنزیم های کبد درخواست شود.
بیماری هایی مانند سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان کیسه صفرا، انسداد مجرای صفراوی (به عنوان مثال، سنگ کیسه صفرا)، پانکراتیت، فیبروز سیستیک و بیماری کبد و حتی سیگار کشیدن باعث افزایش مقدار CA 19-9 می شوند.
از پزشک بخواهید این آزمایشات را انجام دهد تا به جواب قطعی رسد
Bilirubin, CEA, Liver panel, Tumor markers
+ معصومه ناظمی
سلام ممنون از مطالب خوبتون می خواستم بدونم این شاخص های هماتولوژیک در رابطه با دخترانی که مبتلا به سندرم پیش قاعد گی هستند چگونه است و با خوردن سویا و یا تمرینات هوازی در چه قسمتهایی افزایش یا کاهش می سابد.
چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 08:29 ق.ظ
امتیاز: 4 8
+ هماتولوژیست اینده
جدی پرستارای عزیز هم توانایی تحلیل ازمایشات رو دارن؟؟؟ من فک میکردم فقط این کار هماتولوژیست ها و پزشکاست ایول به این نظام درمانیه کشور
جمعه 4 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 12:33 ب.ظ
امتیاز: 9 6
پاسخ:
سلام
کارشناس پرستاری باید بتونه آزمایشات رو تحلیل و بر طبق اون اقدامات بالینی مناسب رو انجام بده
انجام اقدامات بالینی متناسب با تفسیر بالینی آزمایشات در حیطه کار هماتولوژیست و پزشکان مطب نشین نیست
+ ثنا
سلام .من یه سوال دارم اونم اینه که E.S.R 1h
توی ازمایش هماتولوژی مربوط به چیه؟واگه بالاتر از حد نرمال باشه چی؟؟؟
دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 02:01 ق.ظ
امتیاز: 3 7
پاسخ:
سدیمانتاسیون یا میزان رسوب گلبول های قرمز خون رو بهش می گن ESR
هر وقت که سرعت رسوب گلبول قرمز افزایش پیدا کنه یعنی اینکه یه التهاب وجود داره
در کم خونی ها و بدخیمی ها( مثل سرطان ها ) و عفونت ها بالا می ره
این آزمایش اصلا اختصاصی نیست یعی اینکه از روی این آزمایش ما نمی تونیم به تشخیص اصلی برسیم فقط کمک کننده هست و با آزمایش های دیگه ای مثل CRP و ... در خواست می شه
+ ثنا
سلام ممنون که جوابمو دادین.من ازمایشو نشون دکتر دادم ولی در مورد esr که پرسیدم گفت چیزی نیست یعنی لازم که پیگیرش باشم؟؟؟؟؟
یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 02:51 ق.ظ
امتیاز: 4 8
پاسخ:
سلام
نه لازم نیست پیگیری بشه
هر بیماری حتی مختصر باعث بالا رفتن ESR میشه
مثل سرماخوردگی یا ورم یا ضربه به زانو و...
در صورتی نیاز به پیگیری هست که علائم دیگه ای مثل تب های طولانی و مقاوم بروز کنه
+ بیتا
سلام.روز به خیر
در صورت امکان خواهش می کنم این آزمایش را تفسیر کنید..مربوط به دختر بچه ی 6ساله ام است:
W.B.C=6.9
R.B.C=5.32
HGB=13
HCT=37.8
M.C.V=71.1
M.C.H.=24.4
M.C.H.C.=34.4
PLATELETS=319
سپاس بیکران از شما
چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 09:09 ق.ظ
امتیاز: 10 11
پاسخ:
سلام
نتیجه آزمایش طبیعی است
گلبول های سفید 6.9 است که در یک کودک 6 ساله باید در رنج 4.5 تا 13 باشه
گلبول های قرمز 5.32 هست که رنج نرمالش در این سن3.8 تا 5.5
هموگلوبین 13 است که مقدار طبیعی آن در 6 سالگی بین 11 تا 16 هست
هماتوکریت 37.8 داره که اون هم در رنج نرماله
مقدار پلاکت 319 داره که طبیعیه
پلاکت در شش سالگی 200 تا 475 است
+ رضا http://http:/
راهنمایی میخواستم راجب این جواب ازمایش
RBC 6.44
HGB 16.0
MCV 72.7
MCH 24.8
MCHC 34.2
HbA 97.7
HbF 0.4
HbA2 1.9
برای ازدواج بوده این ازمایش
یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 06:43 ب.ظ
امتیاز: 9 8
سلام کارتان در جمع بندی مطالب عالی است
خیلی ها موقع نیاز دسترسی به پزشک ندارند و بودن چنین سایتی در تفسیر جواب ازمایشات کمک کننده است
سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:04 ق.ظ
امتیاز: 4 3
+ هستی
سلام،خسته نباشید.
یک سوال داشتم: من دوماهه باردار هستم و فقرآهن دارم ...
قرص فولیک اسید5 هم میخورم...البته براساس تجویز دکتر...
برای بهبودی چیکار باید بکنم...؟؟؟من نگران فرزندم هستم که مشکلی پیش نیاد..
میشه راهنماییم کنید...
مرسی
پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:27 ق.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
پاسخ به ایمیل ارسال شد
+ زینب
سلام...
من آزمایش برا ازدواج دادم بعدبه mcvوmchخونم گیرمیدن هم من هم نامزدم...
برامن mcv:82.21&mch:25.7
برا نامزدم mcv:80&mch:25.9
من میخوام بدونم مشکل ازکجاس؟؟؟؟؟
شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:46 ب.ظ
امتیاز: 4 5
پاسخ:
سلام
نتیجه آزمایشاتی که واسه من نوشتین تقریبا نرماله
یعنی نمی شه گفت با این میزان mcv ,mch مشکلی در آزمایشات شما و آقاتون وجود داره
اما تعریف MCV :
عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز
میزان طبیعی MCV = 96-80
این مورد که در هر دو نفر شما نرماله
و تعریف Mean Cell Hemoglobin : MCH
میانگین میزان هموگلوبین گلبول های قرمز رو نشان می ده
میزان نرمال: 27-31
این مورد در هر دو نفر پایین تر از حد نرماله اما این اختلاف اونقدر کم هست که بشه ازش صرف نظر کرد

در کل واسه بحث در مورد این پارامترها از آزمایش خون شما ؛ باید چند پارامتر دیگه رو هم در نظر داشت
مثل مقدار RBC مقدار RDW مقدار MCHC و میزان Hb و Hct

خلاصه اینکه در کل توی همه ی این آزمایش ها کسانی که به نتیجه ی آزمایش شما گیر میدن دنبال این می گردن که شما کم خونی دارید یا تالاسمی مینور

با توجه به همین دو مورد از آزمایشای شما می شه قریب به یقین گفت که هر دو نفر شما کم خونی فقر آهن دارید و نیاز به داغروهایی مثل قرص آهن و اسید فولیک
اما واسه اینکه مطمئن بشید می تونید نتیجه آزمایشاتون روبه یه متخصص داخلی نشون بدید
در ضمن من هم به عنوان یه پرستار می تونم بهتون کمک کنم
+ SOMAAYE
مرسی از مطالب عالی است . متعالی باشید
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:38 ق.ظ
امتیاز: 3 5
پاسخ:
+ زیبا
من اصلا نفهمیدم چی نوشتید اگه میشه یه جوری مینوشتید که من اول دبیرستان هستم بفهمم با تشکر
جمعه 16 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 08:17 ب.ظ
امتیاز: 5 6
پاسخ:
سلام
+ m
سلام بر شما ببخشید اگر امکان داره نتیجه جواب آزمایش ما رو هم به ما بگید با سپاس فراوان
w.B.C=5.7
RBC=5.89
Hb=11.1
HCT=38.2
MCV=64.9
MCH=18.8
MCHC=29.1
RDW=16.7
این آزمایش برا ازدواج بوده آیا این فرد میتونه بدون هیچ مشکلی با یک فرد سالم ازدواج کنه؟ لطفا مشکلاتی که برا خود فرد با این وضعیت خونی و بچه ممکنه بوجود بیاد بگید. ممنون
یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 07:17 ب.ظ
امتیاز: 10 2
پاسخ:
سلام
این آزمایشات نشون دهنده ی تالاسمی مینور هستن
این فرد میتونه با کسی که سالم هست ازدواج کنه
و فرزندانی با همین خصوصیت به دنیا بیاره
که سالم هستن و مختصری کم خونی دارن و باید حتما با کسی ازدواج کنن که سالم باشه و تالاسمی مینور نداشته باشه
+ zahra
سلام خسته نباشید
من و نامزدم ازمایش تالاسمی دادیم اگه میشه تفسیرشو واسم ایمیل کنید ممنون میشم
دسترسی ب دکتر ندارم
ممنون
اططلاعات من:
mcv86.8
wbc5.5
rbc4.38
hba96
hgb12.5
hbf0.5
plt 210
lymph 49.4
neutrophils 44
lymphocytes 50
monocytes 3
eosinophils 3


اطلاعات نامزدم:
mcv84.6
wbc8.6
rbc5.96
hba96.9
hgb18.1
hbf0.4
plt162
lymph45.2
neutrophils 50
lymphocytes 42
monocytes 3
eosinophils 5

ممنونم ازت
دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 08:21 ب.ظ
امتیاز: 12 7
+ محسن
با سلام
در جواب آزمایش من گزینه ها گروه اول بیش از حد نرمال و گزینه های گروه دوم کمتر از حد نرمال می باشد. اگه ممکنه برای من این جواب ها را تفسیر کنید. سن 24 سال.
گروه اول:
PDW = 17.5
MONO= 9.7
Eos= 3.7
گروه دوم:
RBC= 4.64
Hct = 41.4
سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 01:26 ب.ظ
امتیاز: 6 2
پاسخ:
سلام
آزمایشات شما مورد خاصی نداره
+ سمیرا
سلام خسته نباشید شب بخیر
ممکن در مورد این آزمایش راهنماییم کنید
W.B.C =7300
R.B.C=4.65
Hemoglobin=14.6
Hematocrite=41.9
M.C.V=90.1
M.C.H=31.4
M.C.H.C=34.8
R.D.W=10.2
P.D.W=13.5
M.P.V=11.3
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 10:39 ب.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
سلام مقادیر این آزمایش نرمالن
سلام لطفا در صورت امکان به سوالم زودتر جواب بدهید اخه خیلی نگرانم
من حامله ام ودکترم به بنده امپول روگام نوشتند تا تزریق بشه متاسفانه اشتباها 25 روز زودتر نوشتند وامپول را هم توسط تزریقات کلینیک انجام داد یم بعد که با دکتر صحبت کردیم ودیدیم تزریق زودتر انجام یافته بعد دکتر یه ازمایشی برامون نوشت که کلا برگه ازمایش به شرح زیل بود.
Hematology
TestپایینشIndirect Coombs وResultپایینشNegative و
Units و Reference Range وNote ازمایش CBC با دستگاه سل کانتر ESR با سدیمان ریدر PTT.PT با دستگاه کواگولومتر انجام میگیرد.
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:10 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام
مشکلی نیست
پزشک شما داره غلظت خون و میزان رسوب گلبول هارو چک میکنه
نگران نباشید
+ مجید
باسلام و تشکر از زحمات شما
من دو تا سوال داشتم.اول اینکه در ازمایش من DF منفی و MI بزرگتر از 13 است.من تالاسمی مینور دارم یا فقر اهن. و دوم اینکه جواب ازمایشم رو میشه لطفا تفسیر کنید
MCV=75.5
MCH=24.5
HB=13.5
HCT=42
RBC=5.56
ممنونم
دوشنبه 11 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 09:37 ق.ظ
امتیاز: 3 3
+ sepid
Salam tooye azmayeshe cbcie man hamechi normal bud faghat mpvie man 9.2 bud ama pelaketam normal va hudude 314000 bud mikhasam beinam elatesh chi mitune bashe
یکشنبه 17 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:36 ق.ظ
امتیاز: 1 4
پاسخ:
سلام
شما MPV نرمال دارید میزان نرمال MPV بین 7 تا 11 است و پلاکتتون هم نرماله
پس مشکلی نیست
+ هم راز
سلام من 17 سالمه لطفا اگر امکانش هست این آزمایش رو برام تفسیر کنید.من نگرانم تالاسمی مینور هستم.
سپاس
6.8:wbc
llymph:14.7
mixed:11.8
neut:46.5
RBC:5.09
HGB:13.2
HCT:39.3
MCV:77.2
MCH:25.9
MCHC:33.6
RDW-CV:14.3
PLT:240
PDW:11.5
MPV:9.8
P-LCR:22.5
پنج‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:13 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام
پروتوکل کشوری MCV زیر 80 ,MCH زیر 27 را بعنوان مشکوک به تالاسمی مینور تلقی کرده که آزمایشات شما هم این دو مورد رو داره
پس شما تالاسمی مینور دارین
یعنی شما باید باکسی ازدواج کنین که تالاسمی مینور یا ماژور نداشته باشه
این یه بیماری نیست و همینطور که میدونین هیچ علائمی هم نداره فقط یه کم خونی محسوب می شه که نیاز به مصرف قرص آهن وجود داره
یه صفت محسوب میشه که شما از یکی از والدینتون گرفتین
+ alireza
ba salam va khaste nabashid faravan mikhastam bedonam ke RBC+ yani chi mamnon
دوشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:33 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
سلام

RED BLOOD COUNT
یا(Red blood cell )

RBC مخفف سلول‌ قرمز خون است. این سلول‌های قرمز خون یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام هموگلوبین است که به گلبول‌ قرمز کمک می‌کند تا اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد.

به طور خلاصه، گلبول‌های قرمز، اکسیژن را از ریه به بقیه سلول‌های بدن حمل می کنند.
مقادیر طبیعی : بین ۴/۷ تا ۶/۱ میلیون در هر میکرو لیتر خون است. این عدد برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.
+ محمد%88
سلام
من ازمایش cbc دادم
همه چی نرماله غیر دو مورد.
mpv 11.5
mch 26.7
من به تالسمی مینور مشکوکم؟
wbc 6.9
neut 3.9 56.4%
lymp 2.3 33.9%
mono 0.4 5.7%
eos 0.3 3.9%
baso 0.0 0.1%


RBC 5.21

HGB 13.9
hct 42.3
mcv 81.2
mch 26.7
mchc 32.9
RDW 12.9
plt 184
pct 0.21
mpv 11.5
pDW 17.9


مشکلی از نظر ازدواج ندارم؟
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:26 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
در پروتوکل کشوری MCV زیر 80 ,MCH زیر 27 را بعنوان مشکوک به تالاسمی مینور می دونیم
میزان MPV در صورتی که پلاکت شما کم و یا زیاد باشه قابل بررسیه
در آزمایشات شما موردی وجود نداره
+ sepid
یک سوال دیگر برای من پیش اومده اینکه من حدود 2.5 سال پیش ازمایش cbc دادم wbc 8900 بود و الان 7300 است و تعداد لنفوسیت ها 46 بود و الان 31 است و تعداد مونوسیت ها 2 بود که الان شده 1 میخواستم ببینم من الان با اینکه تو رنج نرمال قرار دارن ولی کمتر از دوسال پیش شدن موردی داره ؟ (درضمن من دو هفته قبل ای ازمایش تحت استرس فوق شدید به مدت 3 هفته بودم)
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:54 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
میزان WBCیا همون گلبول های سفید خون به عوامل زیادی بستگی داره
گلبول های سفید خون در شرایطی مثل یه زخم یا عفونتی مثل سرماخوردگی بالا می رن و در شرایط عادی پایین تر میان
همچنین تعداد مونوسیت ها و انفوسیت ها
پس اصلا جای نگرانی نیست مشکلی وجود نداره
+ مژگان
سلام تو آزمایش خون من همه چیز نرماله فقط mpv 11.1 شده مشکل چیه؟
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 04:53 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام شما باید میزان پلاکت رو هم واسه من می گفتین

تفسیر MPV

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.

ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.

در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.

حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl
+ من
سلام در آزمایش من mpv:12.1 بالا بوده نشانه چیه؟
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 09:52 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام شما باید میزان پلاکت رو هم واسه من می گفتین

تفسیر MPV

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.

ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.

در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.

حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl
+ فرزانه
سلام و عرض ادب خدمت شما
واقعا باید از قشر پرستاری یک تشکر ویژه کرد من که بهشون خیلی مدیونم
این وبلاگتونم نشون میده که چقدر انسان فداکاری هستین
خداوند خیرتون بده

از شما خواهش میکنم نظرتونو در مورد این جواب آزمایشم بفرمایید
من در مدرسه پیشه مشاور مدرسه رفتم و گفتم که تمرکز در درس خواندن ندارم اونها هم گفتن که برم دکتر یکسری ازمایش برای کم خونی و فقر اهن و ... بدم الان که تو وبلاگتون با اون فرمول بالا حساب میکنم فکر کنم فقر آهن داشته باشم البته اون فرمول فکر کنم مشکل داره چون جواب DF یا مثبت میشه یا منفی و محدوده سلامت را مشخص نکرده همینطور MI که یا بالای 13 میشه یا پایین 13 که بازم محدوده سلامت را مشخص نکرده فکر نمیکردم که مسئله خاصی باشه اما نتایجش برام نگران کننده شده لطفا کمکم کنید

شاید این موضوع هم مهم باشه که وقتی استرس دارم دست و پاهام سرد میشه و عرق میکنه

جواب مربوط به 93/01/21
سن 13 مونث

calcium 9.3
phosphorus 4.5
IRON 115
TIBC 303
Ferritin 16.952

WBC 4.3 تکرار شده
NE 2.0
LY 2.2
MO 0.0
EO 0.1
BA 0.0
RBC 4.81
HGB 14.3
HCT 42.0
MCV 87.3
MCH 29.7
MCHC 34.0
RDW 12.6
PLT 260
PCT 0.21
MPV 8.0
PDW 16.3

تاریخ آزمایش : 92/11/24
T4 Total Thyroxine 7.153
T3 Resin Uptake 29.630
TSH 0.720

این چک آپ رو هم قبلا داده بودم شاید کمک بیشتری بکنه
تاریخ 91/05/23
سن 12 مونث

T3 212
TSH 1.7
Free T4 0.8

WBC 5450
RBC 4.82
Hemoglobin 14.1
Hematocrit 41.0
MCV 85.1
MCH 29.3
MCHC 34.4
Platelet 254000

Neutrophil 34
Lymphocyte 60
Monocyte 4
Eosinophil 2
Total 100

BUN 9
Creatinine 0.6
Sodium 145
Potasium 4.5

از محبت شما سپاسگزارم
پنج‌شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:23 ق.ظ
امتیاز: 9 6
+ عبدی نژادم
سلام . میخواستم بدونم در آزمایش پسر 18 ماهه ام
mcv 73.8
pdw 9.7
pct 0.38
EO 0.55
Fe 140
15.5 Feriritin
و بقیه آزمایش نرمال می باشد آیا مشکلی در آزمایشات پسرم وجود دارد ممنون میشم راهنماییم کنید.
جمعه 29 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:52 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام
آزمایشات کامل نیستن
اما در این آزمایشات کم خونی و تالاسمی مینور وجود داره
+ فریحه
آنمی مگاپلاستی خطردارد
سه‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:55 ق.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سلام
از انواع خطرناک کم خونیه
+ مهسا
باسلام
تورو خدا راهنماییم کنید
ازمایش ازدواج دادم و این شده جواب ازمایشم.دکترم میگه مشکوک به تالاسمی هستی
WBC =6:30
RBC =5:00
Hemoglobin =12.6
Hematocrit =39.1
MCV=78.2
MCH =25.2
MCHC =32.2
RDW =13.9
Platelets =261
Hb A =96.2
Hb F =1.0
Hb A2 =2.8
در ضمن 26ساله هستم
چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:09 ق.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
سلام
معمولا MCV زیر 80 ,و MCH زیر 27 رو بعنوان تالاسمی می شناسیم
مورد نگران کننده ای نیست
شما باید با کسی ازدواج کنید که تالاسمی مینور نداشته باشه
فرزندان شما کاملا سالم هستند
تالاسمی مینور یک بیماری نیست میشه گفت یه صفته
+ مهسا
باسلام
تورو خدا راهنماییم کنید
ازمایش ازدواج دادم و این شده جواب ازمایشم.دکترم میگه مشکوک به تالاسمی هستی
WBC =6:30
RBC =5:00
Hemoglobin =12.6
Hematocrit =39.1
MCV=78.2
MCH =25.2
MCHC =32.2
RDW =13.9
Platelets =261
Hb A =96.2
Hb F =1.0
Hb A2 =2.8
در ضمن 26ساله هستم
چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 10:12 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
معمولا MCV زیر 80 ,و MCH زیر 27 رو بعنوان تالاسمی می شناسیم
مورد نگران کننده ای نیست
شما باید با کسی ازدواج کنید که تالاسمی مینور نداشته باشه
فرزندان شما کاملا سالم هستند
تالاسمی مینور یک بیماری نیست میشه گفت یه صفته
+ فرزانه
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی همکارانتون
آزمایشم را برایتان ارسال کردم تا محبت کنید و نتیجه اش را برایم ارسال کنید
من هر روز به اینجا سر میزنم اما میبینم که یکسری جواب کاربران را جدیدا میدهید ولی سوال من در بین آنها نیست
امکان دارد در هنگام ارسال ، متن من به شما نرسیده باشد ؟
اگر نرسیده دوباره برایتان ارسال کنم ؟
شایدم حجم کاریتان زیاد است و به نوبت جواب میدهید

اگر بفرمایید که دستتون رسیده یا نه متشکر میشم منتظر ایملتان هستم
با ارزوی سلامتی برای شما و همکارانتان
دوشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 09:51 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
سوالتان را ندارم ؛ خوشحال می شوم که خوشحالتان کنم
لطفا سوالتان را مجددا ارسال نمائید
با عرض شرمندگی
+ شیوا
سلام میخواستم نظرتونو راجع ب ازمایش مادرم بدونم مادرم چند روز بودک مرتب خون دماغ میشد خیلی هم طولانی بود ب دکتر مراجعه ک رد دکتر. هم 2واحدخون بهشون تزریق کرد بعدازتزریق خون نتیجه ازمایششون اینه wbc=8500,RBC=4.3,HB=10.3,HCt=32.9,MCV=76.51,MCH=23.95,MCHC=31,31 Platelette=249000,PMN=84,Lymphocytes=16,patient=12,ACtivity=100,INR=1,patient=26
دوشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 08:13 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
سلام
این نتیجه تقریبا نرماله و البته حقیقی نیست
فقط کم خونی دیده میشه
شما باید قبل از تزریق خون آزمایش می گرفتین تا میزان پلاکت و هماتوکریت و غلظت خون حقیقی می بود .
بعد از یک هفته مجددا آزمایشات بالا رو تکرار کنین
+ آمنه
با سلام و عرض خسته نباشید به خاطر سایت خیلی خوبتون.

بعد از گرفتن جواب آزمایش پسر 5 ساله ام یک مورد ستاره دار در جواب خیلی نگرانم کرده.
اگه به من توضیح بدید که کم خونی پسرم از چه نوعی و چه کار باید بکنم خیلی از شما و همکاراتون ممنون میشم.

در پناه حق موفق باشید.
سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:45 ق.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
سلام
آزمایشات رو برام بفرستین
خوشحال می شم کمک کنم
+ میلاد
با سلام ،جواب این آزمایش می خواستم
R.B.C.............6.44
HEMOGLOBIN......12.1
HEMATOCNIT..........39.2
M.C.V.........60.9
M.C.H........18.8
MCHC.......30.9
سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 03:45 ب.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام
پروتوکل کشوری MCV زیر 80 ,MCH زیر 27 را بعنوان مشکوک به تالاسمی مینور تلقی می کند
درمورد این آزمایشات باید بگم تالاسمی مینور وجود داره و
آزمایشات تکمیلی و درمان (در صورت آ نمی فقر آهن ) و همچنین آزمایش ژنتیک و الکتروفورز توصیه می شه
+ ریحانه
سلام. جواب آزمایشم را به دکتر ژنتیکم نشان دادم فرمودندند تالاسمی مینور دارم.من خانمی 29 ساله هستم.و قبل از دادن آزمایش دو ماه فولیک اسید 5 میلی خوردم.لطفا نظر خود را در مورد نتیجه آزمایش بفرمایید.
wbc 5.2
rbc 4.27
hgb 11.3
hct 36.6
mcv 85.71
mch 26.46
mchc 30.87
plt 170
NEUT 58
LYMP 35
MONO 5
EOS 2
با تشکر.
چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:40 ب.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
سلام
کم خونی مختصر دیده میشه
اما تا حد زیادی بهبود پیدا کرده
توی این آزمایش نشانی از تالاسمی مینور دیده نمیشه
آنمی مگالوپلاستک
cbc-hg;6/40
ph-2560
wbc-5/5
اینهاخطر دارندخیلی نگرانمص
شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:18 ب.ظ
امتیاز: 0 0
آنمی مگالوپلاستیک
cbc-hg.6/40
ph.2560
wbc.5/5
نشانه بیماریست
شنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 05:36 ب.ظ
امتیاز: 2 1
+ سارا
با سلام
من در هفته 29 بارداری دوم هستم نتیجه ازمایشم در هفته 27 wbc12.1 rbc4.50 hgb11.2 hct35.1 mcu78 mch24.9 mchc31.9 plt 246 mpu 11.3 pdw 15.3
فرزند اولم سالم است اما الان خیلی نگران هستم ونمیدانم ایا همسرم هم مینور است یا نه ، ایا مشکلی برای جنینم پیش نمی اید . با تشکر
یکشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 12:23 ب.ظ
امتیاز: 5 4
پاسخ:
سلام
این آزمایشات نشاندهنده تالاسمی مینور است
بهترین راه دادن آزمایش خون همسر شماست
سریع تراین کارو انجام بدین
1 2 3 4 >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :