X
تبلیغات
بازی تراوین

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

تفسیر بالینی آزمایش‌های هماتولوژی ( CBC )

CBC : معمولاً این آزمایش شامل اجزای زیر است: 

 

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, 5 MCV, 6 MCH, 7 MCHC, 8 RDW  

بحث ما بیشتر در خصوص تفسیر پارامترها و ایندکس‌های هماتولوژی است چون اغلب همکاران با شمارش RBC و WBC میزان هموگلوبین و هماتوکریت آشنا هستند، لذا از MCV آغاز می‌نمائیم.  

 

MCV : عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.   

میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت fl] ( femtoliter ) واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل lit 15- 10 است .   

نحوه اندازه‌گیری MCV : دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.   

تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدودة fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.   

•  برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:  

در بدو تولد MCV معادل fl 118-103 است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش می‌یابد و در یک‌سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به fl 8 ± 78 می‌رسد.

نکته: باید بدانیم که ایندکس های خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85 است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فـــــــــــرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCV برای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد.   

*اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود فقر آهن است.

DF=MCV-RBC-(5 × Hb)-3.4  

MI= MCV/RBC  

•  اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است.  

MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم ؛حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBC های کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.  

 

RDW در واقع دامنه پراکندگی حجم RBC ها را به ما نشان می‌دهد.    

مثال: در دو گروه درسی نمرة چهار دانشجو عبارتند از 20-20 و 0و 0و در گروه دیگر 10-10-10-10 است معدل هر دو گروه 10 است همان چیزی که MCV به ما نشان می‌دهد. اما گروه اول و دوم با هم خیلی فرق دارند ما با S.D یا انحراف معیار می‌توانیم تفاوت این دو را کشف کنیم. در گروه دوم انحراف معیار صفر و در گروه اول انحراف معیار 10 است. بنابراین MCV معدل را به ما می‌گوید ولی RDW انحراف معیار را به ما اعلام می کند. در دستگاه‌های اتوماتیک این انحراف معیار حجم به صورت درصدی از میانگین بیان می‌شود و همانطور که می‌دانیم بیان انحراف معیار بصورت درصدی از میانگین را Coefficient of Variation می‌گویند که عبارت است از 100 × CV= RDW= SD/MCV لذا RDW که دستگاه آنرا بصورت CV محاسبه می‌کند، نشان می‌‌دهد که چقدر پراکندگی از نظر حجم RBC ها وجود دارد. به عبارت دیگر RDW معیاری است برای Anisocytosis .   

تفسیر RDW   

RDW بطور نرمال زیر 15% است، هرگاه میزان آن بالا رود نشان دهنده آنیزوسیتوز 1 است.  

وقتی در جواب  بیمار ( Report sheet ) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم :  

• 1. آنمی فقر آهن  

• 2. تالاسمی مینور  

حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است.  

در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک اخطار اولیه است برای شروع یک آنمی فقر آهن.  

اگر RDW بین 18-15% باشد، آنیزوسیتوز 1 + است.  

اگر RDW بین 22-18% باشد، آنیزوسیتوز 2 + است.  

اگر RDW بیش از 22% باشد، آنیزوسیتوز 3 + است.  

•  حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد یعنی اینکه : 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 2) اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخیص افتراقی مطرح می‌شود؟ جواب: آنمی مگالوبلاستیک.   

•  حال اگر MCV بالا ولی RDW طبیعی بود، یعنی اینکه: 

 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 

 2) اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟

  1. Aplastic anemia
  2. Anemia of liver dix

Mean Cell Hemoglobin : MCH  

میانگین میزان RBC Hb ها را نشان می‌دهد.  

میزان نرمال: 27-31 pg (Pico gram=10 -12 gr)  

( HDW ) 1 :  

(دامنه پراکندگی هموگلوبین RBC ها و یا انحراف معیار Hb ) .   

میزان نرمال :HDV 3.4  

اگر در فردی HDW کمتر از 4/3شد، یعنی RBC ها از نظر وجود هموگلوبین یکدست هستند و اگر HDW بالاتر از4/3 باشد، یعنی RBC ها از نظر محتوای هموگلوبین مختلف هستند ( Anisochromia ). مثال این حالت در ٍ Sideroblastic Anemia است و یا در فقر آهن و در ترانسفیوژن می‌باشند.   

MCHC : یعنی میزان هموگلوبین در حجم مشخصی از RBC ها  

میزان نرمال 33-37% gr .  

•  یکی از شاخص‌های کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بیماری که MCHC را پایین دیدیم، باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتیم و هر گاه MCHC بالا بود، باید به فکر spherocytosis باشیم.  

MPV 2 : حجم متوسط پلاکتی

میزان نرمال: 7.2-11.1 fl  

برای تفسیر MPV باید همیشه شمارش پلاکتی را در

نظر بگیریم.   

میزان نرمال شمارش پلاکت:

mm 3 / 10 3 ×400- 150× 100  

 

تفسیر MPV  

الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.  

ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.  

در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.  

حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl  

مثال شایع این حالت:  

از بین رفتن پلاکت‌ها در خون محیطی مثل ITP 4 که مگاکاریوسیت‌ها پلاکت‌های جوان را که size بزرگتری دارند، به خون محیطی می‌‌فرستند.

بیماری برنارد سولوئر 5 (دارای خونریزی و ترومبوسیتوپنی ارثی).  

• 1. Gray Plateler syn

may hygglin dix   

حالت چهارم: PLT پایین، MPV پایین یا نرمال: که در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی‌تواند پلاکت کافی بسازد مثل آنمی آپلاستیک. کلاً در بیماری که ترومبوسیتوپنی دارد، دو بیماری در تشخیص افتراقی بیشتر مطرح است و MPV به مادر تشخیص کمک می‌کند:  

الف) ITP

ب) آنمی آپلاستیک  

یعنی اگر MPV بالا بود، به نفع ITP و اگر MPV نرمال یا پایین بود، به نفع آپلاستیک آنمی است.  

 

PDW : Platelet Distribiution Width : (دامنه پراکندگی حجم پلاکت)  

PDW : معیاری است که کوچک یا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان می‌دهد. (مثل RDW ).


*********

Reference:  

•  Joh Bernard Henry . Clinical Diagnosis of managememt by laboratory methods .  

 

تاریخ ارسال: جمعه 22 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 11:39 ق.ظ | نویسنده: پرستار | چاپ مطلب
نظرات (31)
پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 02:13 ب.ظ
مهدی حسینی
امتیاز: 6 0
لینک نظر
با سلام
به ما هم سر بزنید:
www.nmsrc.ir
پایگاه اطلاع رسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1389 03:37 ب.ظ
CGMON
امتیاز: 2 0
لینک نظر
درود بر شما

سپاس فراوان برای نوشته های ارزشمند جنابعالی

و .... چه آهنگ و گویش دلنشینی

شاد باشید
سه‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1389 11:30 ق.ظ
f.d
امتیاز: 1 0
لینک نظر
so good. thanks
سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1389 10:02 ق.ظ
محسن
امتیاز: 3 0
لینک نظر
با سلام و خسته نباشید به خانم پرستار.به نظر من رشته پزشکی حالا هر شاخه ای میخواد باشه،یکی از زیباترین و مقدس ترین رشته هاست.من عاشق خانم های پرستار هستم - پرستار شدن یه دل فوق العاده مهربون و یه روح خیلی بزرگ میخواد.خوش به حالتون که به این درجه از انسانیت رسیدین.مطمئنن شما در اخرت هم تبدیل به یک فرشته خواهید شد.بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
شنبه 22 تیر‌ماه سال 1392 01:07 ق.ظ
لیلی
امتیاز: 1 1
لینک نظر
عالی بود. مرسی
دوشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1392 07:02 ب.ظ
یه خانم باردار
امتیاز: 1 1
لینک نظر
عالی بود.
شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 12:39 ب.ظ
میترا
امتیاز: 2 1
لینک نظر
ممنون پرستار عزیز

خیلی در اینترنت سرچ کرده بودم ولی مطلب مفیدی نبود و فقط و فقط تکرار مکررات بود

خیلی استفاده کردم
چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392 09:14 ق.ظ
محسن
امتیاز: 1 0
لینک نظر
مرسی خیلی عالی دست گلت درد نکنه
یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1392 10:47 ب.ظ
محمود
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام میشه این آزمایش بران تفسیر کنید
w.b.c=9800
r.b.c=5.77
hemoglobin=15.9
hematocrit=16.8
platelets=329
m.c.v=29.1
m.c.h=27.6
m.c.h.c=94.6
پاسخ:
نتیجه آزمایش اشتباه است
زمانی که هموگلوبین 15.9 است هماتوکریت تقریبا 38 یا 36 باید باشد

آزمایش را تکرار کنید
سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392 06:03 ب.ظ
saba
امتیاز: 4 1
لینک نظر
سلام پسر 12 ماهه من امروز آزمایش داده لطفا جوابشو برام تفسیر کنید:
W.B.C=4200
R.B.C=4.43
Hemoglobin=11.3
Hematocrit=33.8
M.c.v=76.3
M.c.h=25.5
M.c.h.c=33.4
Platelets=238000
Hypochromia=Slight
Anisocytosis= +
شنبه 7 دی‌ماه سال 1392 12:46 ب.ظ
hamid
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام من آزمایش قبل از ازدواج دادم میخاسم اگر امکان داره جوابشو برام تفسیر کنید
خانمم خودم
w.b.c = 5.9 6.3
r.b.c =6.05 5.11
hb = 16.1 14.6
h.c.t =48.2 43.4
m.c.v = 79.7 84.9
m.c.h =26.6 28.6
m.c.h.c = 33.4 33.6
platelet = 180 173
lymphocytes = 31 27.5
mixed cell = 8.3 8.2
neutrophils = 60.7 64.3
چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1392 09:25 ب.ظ
محمد
امتیاز: 0 0
لینک نظر
جواب آزمایش اینجانب به شرح زیر است:<br /><br />RBC:7.39<br />HCT:63.9<br />MCH:25.2<br />MCHC:29.1<br />بقیه گزینه ها نرمال بوده است و اینکه همین آزمایش سالهای قبل نرمال بوده است. لطفا راهنمایی کنید. و بهتر است به پزشک با چه تخصصی مراجعه کنم؟
33 ساله
چهارشنبه 18 دی‌ماه سال 1392 02:56 ب.ظ
sara
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با سلام و تشکر از زحمات شما . من یک سوال داشتم مادرم یک ازمایشی دادند که همه تقریبا تو رنج نرمال بوده بجز یکیش میخواستم ببینم نشانه چیه cea 19-9 رنج نرمالش تا 37 بوده برای مامان من 39 بوده نشانه چی میتونه باشه خیلی نگرانیم لطفا زودتر پاسخ بدهید . ممنون
پاسخ:
سلام
زیاد نگران نباشید
هنگامی که فرد دارای علائمی مانند درد شکم، حالت تهوع، از دست دادن وزن و زردی است این آزمایش درخواست می شود تا پزشک مطمئن شود که بیمارش سرطان لوزالمعده ندارد
این تست برای کمک به افتراق بین سرطان لوزالمعده و بیماری های دیگر مثل پانکراتیت استفاده می شود
و یا وقتی که پزشک مشکوک است که فرد سرطان لوزالمعده دارد و یا در حین درمان سرطان لوزالمعده یا پس از آن، درخواست می شود.
CA 19-9 ممکن است همراه با سایر آزمایش ها، نظیر CEA، بیلی روبین و/ یا آنزیم های کبد درخواست شود.
بیماری هایی مانند سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سرطان کیسه صفرا، انسداد مجرای صفراوی (به عنوان مثال، سنگ کیسه صفرا)، پانکراتیت، فیبروز سیستیک و بیماری کبد و حتی سیگار کشیدن باعث افزایش مقدار CA 19-9 می شوند.
از پزشک بخواهید این آزمایشات را انجام دهد تا به جواب قطعی رسد
Bilirubin, CEA, Liver panel, Tumor markers
چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1392 08:29 ق.ظ
معصومه ناظمی
امتیاز: 1 1
لینک نظر
سلام ممنون از مطالب خوبتون می خواستم بدونم این شاخص های هماتولوژیک در رابطه با دخترانی که مبتلا به سندرم پیش قاعد گی هستند چگونه است و با خوردن سویا و یا تمرینات هوازی در چه قسمتهایی افزایش یا کاهش می سابد.
جمعه 4 بهمن‌ماه سال 1392 12:33 ب.ظ
هماتولوژیست اینده
امتیاز: 1 0
لینک نظر
جدی پرستارای عزیز هم توانایی تحلیل ازمایشات رو دارن؟؟؟ من فک میکردم فقط این کار هماتولوژیست ها و پزشکاست ایول به این نظام درمانیه کشور
پاسخ:
سلام
کارشناس پرستاری باید بتونه آزمایشات رو تحلیل و بر طبق اون اقدامات بالینی مناسب رو انجام بده
انجام اقدامات بالینی متناسب با تفسیر بالینی آزمایشات در حیطه کار هماتولوژیست و پزشکان مطب نشین نیست
دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392 02:01 ق.ظ
ثنا
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام .من یه سوال دارم اونم اینه که E.S.R 1h
توی ازمایش هماتولوژی مربوط به چیه؟واگه بالاتر از حد نرمال باشه چی؟؟؟
پاسخ:
سدیمانتاسیون یا میزان رسوب گلبول های قرمز خون رو بهش می گن ESR
هر وقت که سرعت رسوب گلبول قرمز افزایش پیدا کنه یعنی اینکه یه التهاب وجود داره
در کم خونی ها و بدخیمی ها( مثل سرطان ها ) و عفونت ها بالا می ره
این آزمایش اصلا اختصاصی نیست یعی اینکه از روی این آزمایش ما نمی تونیم به تشخیص اصلی برسیم فقط کمک کننده هست و با آزمایش های دیگه ای مثل CRP و ... در خواست می شه
یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392 02:51 ق.ظ
ثنا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام ممنون که جوابمو دادین.من ازمایشو نشون دکتر دادم ولی در مورد esr که پرسیدم گفت چیزی نیست یعنی لازم که پیگیرش باشم؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام
نه لازم نیست پیگیری بشه
هر بیماری حتی مختصر باعث بالا رفتن ESR میشه
مثل سرماخوردگی یا ورم یا ضربه به زانو و...
در صورتی نیاز به پیگیری هست که علائم دیگه ای مثل تب های طولانی و مقاوم بروز کنه
چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 09:09 ق.ظ
بیتا
امتیاز: 0 1
لینک نظر
سلام.روز به خیر
در صورت امکان خواهش می کنم این آزمایش را تفسیر کنید..مربوط به دختر بچه ی 6ساله ام است:
W.B.C=6.9
R.B.C=5.32
HGB=13
HCT=37.8
M.C.V=71.1
M.C.H.=24.4
M.C.H.C.=34.4
PLATELETS=319
سپاس بیکران از شما
پاسخ:
سلام
نتیجه آزمایش طبیعی است
گلبول های سفید 6.9 است که در یک کودک 6 ساله باید در رنج 4.5 تا 13 باشه
گلبول های قرمز 5.32 هست که رنج نرمالش در این سن3.8 تا 5.5
هموگلوبین 13 است که مقدار طبیعی آن در 6 سالگی بین 11 تا 16 هست
هماتوکریت 37.8 داره که اون هم در رنج نرماله
مقدار پلاکت 319 داره که طبیعیه
پلاکت در شش سالگی 200 تا 475 است
یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1392 06:43 ب.ظ
رضا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
راهنمایی میخواستم راجب این جواب ازمایش
RBC 6.44
HGB 16.0
MCV 72.7
MCH 24.8
MCHC 34.2
HbA 97.7
HbF 0.4
HbA2 1.9
برای ازدواج بوده این ازمایش
سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1392 07:04 ق.ظ
rha
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام کارتان در جمع بندی مطالب عالی است
خیلی ها موقع نیاز دسترسی به پزشک ندارند و بودن چنین سایتی در تفسیر جواب ازمایشات کمک کننده است
پنج‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1392 11:27 ق.ظ
هستی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام،خسته نباشید.
یک سوال داشتم: من دوماهه باردار هستم و فقرآهن دارم ...
قرص فولیک اسید5 هم میخورم...البته براساس تجویز دکتر...
برای بهبودی چیکار باید بکنم...؟؟؟من نگران فرزندم هستم که مشکلی پیش نیاد..
میشه راهنماییم کنید...
مرسی
پاسخ:
پاخ به ایمیل ارسال شد
شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1392 10:46 ب.ظ
زینب
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام...
من آزمایش برا ازدواج دادم بعدبه mcvوmchخونم گیرمیدن هم من هم نامزدم...
برامن mcv:82.21&mch:25.7
برا نامزدم mcv:80&mch:25.9
من میخوام بدونم مشکل ازکجاس؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام
نتیجه آزمایشاتی که واسه من نوشتین تقریبا نرماله
یعنی نمی شه گفت با این میزان mcv ,mch مشکلی در آزمایشات شما و آقاتون وجود داره
اما تعریف MCV :
عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز
میزان طبیعی MCV = 96-80
این مورد که در هر دو نفر شما نرماله
و تعریف Mean Cell Hemoglobin : MCH
میانگین میزان هموگلوبین گلبول های قرمز رو نشان می ده
میزان نرمال: 27-31
این مورد در هر دو نفر پایین تر از حد نرماله اما این اختلاف اونقدر کم هست که بشه ازش صرف نظر کرد

در کل واسه بحث در مورد این پارامترها از آزمایش خون شما ؛ باید چند پارامتر دیگه رو هم در نظر داشت
مثل مقدار RBC مقدار RDW مقدار MCHC و میزان Hb و Hct

خلاصه اینکه در کل توی همه ی این آزمایش ها کسانی که به نتیجه ی آزمایش شما گیر میدن دنبال این می گردن که شما کم خونی دارید یا تالاسمی مینور

با توجه به همین دو مورد از آزمایشای شما می شه قریب به یقین گفت که هر دو نفر شما کم خونی فقر آهن دارید و نیاز به داغروهایی مثل قرص آهن و اسید فولیک
اما واسه اینکه مطمئن بشید می تونید نتیجه آزمایشاتون روبه یه متخصص داخلی نشون بدید
در ضمن من هم به عنوان یه پرستار می تونم بهتون کمک کنم
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1392 12:38 ق.ظ
SOMAAYE
امتیاز: 0 0
لینک نظر
مرسی از مطالب عالی است . متعالی باشید
جمعه 16 اسفند‌ماه سال 1392 08:17 ب.ظ
زیبا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
من اصلا نفهمیدم چی نوشتید اگه میشه یه جوری مینوشتید که من اول دبیرستان هستم بفهمم با تشکر
یکشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1392 07:17 ب.ظ
m
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام بر شما ببخشید اگر امکان داره نتیجه جواب آزمایش ما رو هم به ما بگید با سپاس فراوان
w.B.C=5.7
RBC=5.89
Hb=11.1
HCT=38.2
MCV=64.9
MCH=18.8
MCHC=29.1
RDW=16.7
این آزمایش برا ازدواج بوده آیا این فرد میتونه بدون هیچ مشکلی با یک فرد سالم ازدواج کنه؟ لطفا مشکلاتی که برا خود فرد با این وضعیت خونی و بچه ممکنه بوجود بیاد بگید. ممنون
پاسخ:
سلام
این آزمایشات نشون دهنده ی تالاسمی مینور هستن
این فرد میتونه با کسی که سالم هست ازدواج کنه
و فرزندانی با همین خصوصیت به دنیا بیاره
که سالم هستن و مختصری کم خونی دارن و باید حتما با کسی ازدواج کنن که سالم باشه و تالاسمی مینور نداشته باشه
دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1392 08:21 ب.ظ
zahra
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام خسته نباشید
من و نامزدم ازمایش تالاسمی دادیم اگه میشه تفسیرشو واسم ایمیل کنید ممنون میشم
دسترسی ب دکتر ندارم
ممنون
اططلاعات من:
mcv86.8
wbc5.5
rbc4.38
hba96
hgb12.5
hbf0.5
plt 210
lymph 49.4
neutrophils 44
lymphocytes 50
monocytes 3
eosinophils 3


اطلاعات نامزدم:
mcv84.6
wbc8.6
rbc5.96
hba96.9
hgb18.1
hbf0.4
plt162
lymph45.2
neutrophils 50
lymphocytes 42
monocytes 3
eosinophils 5

ممنونم ازت
سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1392 01:26 ب.ظ
محسن
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
در جواب آزمایش من گزینه ها گروه اول بیش از حد نرمال و گزینه های گروه دوم کمتر از حد نرمال می باشد. اگه ممکنه برای من این جواب ها را تفسیر کنید. سن 24 سال.
گروه اول:
PDW = 17.5
MONO= 9.7
Eos= 3.7
گروه دوم:
RBC= 4.64
Hct = 41.4
پاسخ:
سلام
آزمایشات شما مورد خاصی نداره
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1392 10:39 ب.ظ
سمیرا
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام خسته نباشید شب بخیر
ممکن در مورد این آزمایش راهنماییم کنید
W.B.C =7300
R.B.C=4.65
Hemoglobin=14.6
Hematocrite=41.9
M.C.V=90.1
M.C.H=31.4
M.C.H.C=34.8
R.D.W=10.2
P.D.W=13.5
M.P.V=11.3
پاسخ:
سلام مقادیر این آزمایش نرمالن
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1392 12:10 ق.ظ
اواد قهرمانی
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام لطفا در صورت امکان به سوالم زودتر جواب بدهید اخه خیلی نگرانم
من حامله ام ودکترم به بنده امپول روگام نوشتند تا تزریق بشه متاسفانه اشتباها 25 روز زودتر نوشتند وامپول را هم توسط تزریقات کلینیک انجام داد یم بعد که با دکتر صحبت کردیم ودیدیم تزریق زودتر انجام یافته بعد دکتر یه ازمایشی برامون نوشت که کلا برگه ازمایش به شرح زیل بود.
Hematology
TestپایینشIndirect Coombs وResultپایینشNegative و
Units و Reference Range وNote ازمایش CBC با دستگاه سل کانتر ESR با سدیمان ریدر PTT.PT با دستگاه کواگولومتر انجام میگیرد.
پاسخ:
سلام
مشکلی نیست
پزشک شما داره غلظت خون و میزان رسوب گلبول هارو چک میکنه
نگران نباشید
دوشنبه 11 فروردین‌ماه سال 1393 09:37 ق.ظ
مجید
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام و تشکر از زحمات شما
من دو تا سوال داشتم.اول اینکه در ازمایش من DF منفی و MI بزرگتر از 13 است.من تالاسمی مینور دارم یا فقر اهن. و دوم اینکه جواب ازمایشم رو میشه لطفا تفسیر کنید
MCV=75.5
MCH=24.5
HB=13.5
HCT=42
RBC=5.56
ممنونم
یکشنبه 17 فروردین‌ماه سال 1393 10:36 ق.ظ
sepid
امتیاز: 0 0
لینک نظر
Salam tooye azmayeshe cbcie man hamechi normal bud faghat mpvie man 9.2 bud ama pelaketam normal va hudude 314000 bud mikhasam beinam elatesh chi mitune bashe
پاسخ:
سلام
شما MPV نرمال دارید میزان نرمال MPV بین 7 تا 11 است و پلاکتتون هم نرماله
پس مشکلی نیست
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد