X
تبلیغات
رایتل

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 05:28 ق.ظ

فرآبند ساکشن داخل تراشه دربیماران اینتوبه متصل به ونتیلاتور

مراحل استاندارد انجام کار:

1-      سیستم تنفسی راکنترل کنید.

2-      به تعداد ، عمق و ریتم تنفس توجه کنید.

3-      به صداهای تنفسی ازطریق سمع توجه کنید.

4-      مددجورا ازنظرتوانایی انجام سرفه بررسی وبه مقدارومشخصات خلط توجه کنید.

5-      علایم حیاتی راکنترل و با علایم حیاتی پایه  مقایسه کنید. به خصوص به تغییرات بالا رفتن درجه حرارت توجه کنید.

6-   سطح هوشیاری مددجورابررسی کرده و توانایی حفظ پاک نگه داشتن راه هوایی وی راکنترل نمائید ،و به ترشحی که از دهان مددجو خارج می شود توجه کنید.

7-      با مددجو ارتباط برقرارکنید.

8-      روش کار را برای  مددجو توضیح دهیدو  هدف از انجام کار را بیان کنید

9-      پرونده  مددجورا از نظر دستورات پزشکی و شناسایی  مددجو بررسی کنید

10-  دستهایتان را بشویید.

11-  مددجورادر وضعیت به پهلوقراردهید به گونه ای که صورت  مددجو به سوی شما باشد.

12-  کانکشن مناسب رابه لوله جمع کننده ساکشن وصل کنید.

13-  ساکشن را روشن کرده و فشار آن را تنظیم نمایید.

14-  پگ استریل و کاتترها را باز کنید.

15-  سالین نرمال استریل را داخل کالی پات بریزید.

16-  دستکش استریل بپوشید.

17-  درصورت لزوم جهت حفظ محیط استریل ،یک پارچه استریل روی سینه مددجوپهن کنید.

18-  -کاتتررابادست غالب (بادستکش استریل)ازداخل پوشش خودخارج کنید.

19-  تیوپ ساکشن رابه کمک رابط بادست غیرغالب به کاتترمتصل کنید.

20-  سرکاتتررا داخل کاسه محتوی نرمال سالین قراردهیدوازکارکردن درست دستگاه ساکشن اطمینان حاصل کنید .

21-  با استفاده ازدست غیرغالب خود،فشارساکشن رادرحدمجازتنظیم کنید.

22-  لوله ساکشن رابا دست مسدودکنید.

23-  نوک کاتتررادرمحلول نرمال سالین تمیزکنید.

24-  جهت اطمینان ازمکش ساکشن،مقدارکمی محلول راساکشن کنید.

25-  فاصله بین نرمه گوش تا سوراخ بینی را تخمین بزنید و با انگشست اشاره  و شست دست دستکش دار این نقطه از سوند را بگیرید.

26- مددجورابه 6-3تنفس عمیق تشویق کنید.درصورت نیاز،درمددجویان هوشیاردرطول زمان ساکشن کردن با گذاشتن کانولای بینی به مددجواکسیژن بدهید.

27-  اگرمددجوبه صورت مکانیکی ونتیله میشود،با آمبوبگ یا مدمشابه آن دردستگاه ونتیلاتوربه وی اکسیژن صددرصدبدهید.

28-  جهت استفاده ازآمبوبگ وهیپرونتیله کردن مددجو،میزان فلومتراکسیژن راروی 15لیتردردقیقه تنظیم کنید.

29-  مددجوراازونتیلاتورجداکنیدوبا آمبوبگ 6-3تنفس به اوبدهید(دربیماران غیرهوشیار).

30-  درصورتیکه مددجووابسته بهPEEP است،نیازبه استفاده ازآمبوبگ با دریچهPEEP رابررسی کنید.

31-  برای رساندن اکسیژن با درصدبالابا استفاده ازونتیلاتور،ابتداFIO2 وTV وقوانین آن ونیازمددجورابررسی کنید.

32-  سپس همراه با با استفاده ازمدSigh یا به صورت دستی 3تا 6تنفس بدهید.

33-  اگردونفره کارمیکنید،هنگامی که مددجوراساکشن میکنید،همکارتان به وی اکسیژن بدهد.

34-  با استفاده ازدست غیرغالب خود،نوک بینی مددجورابالابکشیدتا کانال خروجی بازشود.

35-  کاتتررابه داخل سوراخ بینی مددجوواردکنید.

36-  طول کاتتررابه دورانگشتان خودبپیچید.

37-  همان طورکه سرمددجوبه طرف عقب است ،کاتترراهرچقدرممکن است ،به آرامی داخل کانال بینی ببرید.

38-  اگردراثرعبورکاتترازمیان حلق ،مددجوبه سرفه افتاد،مختصری کاتتررابیروی کشیده ودوباره واردکردن کاتترراادامه دهید.

39-  پس ازواردکردن کاتتربه طورمتناوب ساکشن کنید(بااستفاده ازدست غیرغالب خود،دریچه کنترل رابازوبسته کنید).

40-  کاتتررادردست غالب خوددورچهارانگشت بپیچید.

41-  هربارساکشن رابیش از10ثانیه انجام ندهید.

42-  ساکشن رازمانبندی کنیدوپایان هردوره استراحت تحمل مددجونسبت به آنرادرنظربگیرید.

43-  درصورت غلیظ بودن ترشحات ،کاتتررا به صورت دوره ای با مکش مقداری سالین نرمال به وسیله ساکشن تمیزکنید.

44-  درصورتی که درمانیتورینگ اختلال ریتم مشاهده کردید،ساکشن رامتوقف وبه نوع آن توجه ومددجوراهیپرونتیله کنید.

45- پس از اتمام ساکشن کردن ،به مددجواکسیژن صددرصدبدهیدواوراهیپراکسیژنه کنید.مددجورابه ونتیلاتوروصل ویا آمبوبگ بزنیدویا بامدsighونتیلاتوراوراهیپراکسیژنه کنید.

46-  FIO2 رابخوانیدودرمددجویان ونتیله FIO2 وTV راتنظیم کنید.

47-  پس ازساکشن راههای هوائی تحتانی اگرنیازباشدراههای هوائی فوقانی راساکشن کنید.

48-  قبل ازساکشن کردن مجددراه هوائی تحتانی ،کاتترودستکش استریل راعوض کنید.

49-  دستکشها را به طریقه صحیح با قرار دادن کاتتر در داخل دستکش بیرون بیاورید.

50-  ساکشن را خاموش کنید.

51-  به مددجو کمک کنید تا در وضعیت راحتی قرار گیرد در صورت لزوم دهان شویه بگیرد

52-  در صورت لزوم اکسیژن درمانی را ادامه دهید

53-  وسایل یک بار مصرف و دستکشها را بطریقه صحیح دفع نمایید.

54-  لوله کانکشن رابا آسپیره کردن محلول نرمال سالین یا آب مقطربه داخل آن تمیزکنید.

55-  وسائل ساکشن ولوله های رابط آن راطبق مقررات جمع آوری کنید.

56-  ریه های مددجوراجهت بررسی مؤثربودن روش ساکشن درهردوطرف معاینه کنید.

57-  علائم حیاتی راکنترل کنید.

58-  دستها را بشویید.

59- زمان ساکشن،روش استفاده شده ،علت ساکشن  ، رنگ ،غلظت  مقداروقوام  ترشحات را ثبت کنید . همچنین ویژگی و نحوه تنفس قبل و بعد ازساکشن ،مشکلات پیش آمده واقدامات انجام شده حین ساکشن وکلیه مشاهدات خودرا ثبت کنید.

نکات قابل توجه:

  منظور کاتتر مناسب :

الف : جهت نوزاد شماره 5 تا 8 فرنچ

ب:  کودک شماره شماره 8 تا 10 فرنچ

ج: بزرگسال شماره 12 تا 18 فرنچ

-  فشار مناسب ساکشن دیواری:

 الف: نوزاد و شیر خوار50 تا 95 میلی  متر جیوه

ب: کودک 95تا  110میلی متر جیوه

ج: بزرگسال100 تا 120 میلی متر جیوه

-  فشار مناسب ساکشن پرتابل :

الف: نوزاد و شیر خوار 2 تا5 میلی  متر جیوه

ب: کودک 5 تا 10میلی متر جیوه

ج: بزرگسال 10 تا 15میلی متر جیوه

فشار دستگاه ساکشن را در حد مناسب تنظیم کنید:

-  فشار مناسب ساکشن مرکزی:

 الف: نوزاد و شیر خوار: 50 میلی متر جیوه

ب: کودک : 10 تا 95 میلیمتر جیوه

ج: بزرگسال100 تا 120 میلی متر جیوه

-  فشار مناسب ساکشن پرتابل :

الف: نوزاد و شیر خوار:2 تا5 میلی متر جیوه

ب: کودک :5 تا 10 میلی متر جیوه

ج: بزرگسال :10 تا15 میلیمتر جیوه

استفاده از ساکشن حین جای  گذاری سوند، می تواند منجر به آسیب به مخاط شده و باعث خروج اکسیژن از مجرای تنفسی شود.

پنج‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 11:25 ق.ظ

کم خونی فقر آهن

کم خونی یه عارضه خیلی شایع در همه ی خانم های ایرانییه که می شه اونو به راحتی درمان کرد ......

کم خونی در حدی شما دوست عزیز واسم گفتی ناچیز و قابل درمانه و هیچ مشکلی در خواسته هاتون شما به وجود نمیاره

بنابر آخرین آمار منتشر شده، فقر آهن شایع ترین کمبود تغذیه ای در سراسر جهان (حتی در کشورهای پیشرفته) است. از کم خونی فقر آهن حرف های زیادی شنیده اید، اما اجازه دهید تا این بار با چند خبر تازه آغاز کنیم.

* کم خونی فقر آهن یک نفر از هر پنج نفر خانم را گرفتار می کند و در میان خانم های باردار،  این رقم به یک نفر از هر دو نفر می رسد. به عبارت ساده تر نیمی ازافراد باردار، دچار کم خونی فقر آهن هستند.

* شایع ترین علت این نوع کم خونی در کودکان، کمبود آهن در رژیم غذایی است.

* مصرف ویتامین C  موجب افزایش جذب آهن می شود.

* امروزه تشخیص و تعیین علت ایجاد کم خونی فقر آهن در فرد بیمار، یکی از پایه های اصلی درمان است، چرا که بدون مشخص شدن علت، بیماری تنها به صورت علامتی و برای کوتاه مدت درمان می شود و به دنبال قطع درمان، دوباره کم خونی ظاهر می شود. به خصوص در افراد مسن، تعیین نکردن علت بروز، ممکن است به قیمت پنهان ماندن یک بدخیمی و پیشرفت بی صدای آن تمام شود.

زمانی که یک خانم باردار می شود باید  میزان خون در بدنش تا 50 درصد افزایش یابد به همین منظور نیاز به آهن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. آهن ماده مهمی برای تولید هموگلوبین که پروتئین مهمی در گلبول‌های قرمز است، بنابراین بدن مادر برای خون‌سازی  و افزایش تولید گلبول قرمز، به آهن بیشتری نیاز دارد. از طرفی جفت و جنین در حال رشد هم باید مقدار قابل ‌توجهی آهن در اختیار داشته باشند. با شروع بارداری نیاز مادر به آهن از ۱۸میلی گرم در روز به ۲۷ میلی‌گرم می‌رسد.

معمولا در اولین مراجعه به مطب  ازخانم های باردار یک آزمایش خون گرفته می شود و میزان آهن موجود در بدن را سنجیده  و بر اساس آن برای شخص رژیم غذایی مناسب و مکمل های تغذیه در نظر گرفته می شود.
این مکمل ها را زمانی که معده تان خالی است، به همراه آب پرتقال و یا آب میوه هایی که ویتامین C دارند مصرف نمایید. چرا که ویتامین C باعث افزایش جذب آهن در بدن می شود. بخاطر داشته باشید که مصرف آهن عوارضی نیز دارد، این مکمل ها مشکلات گوارشی و یبوست را در دوران بارداری به شدت افزایش می دهد.
اما این مشکلات زمانی بوجود می آیند که خانم ناخواسته  باردار شده باشد. بهترین زمان برای بارداری زمانی است که شما حداقل از 3 ماه قبل از اقدام به بارداری، تحت نظر پزشک متخصص زنان قرار بگیرید تا پیش از بارداری مواد مورد نیاز بدنتان به حداکثر برسد . در این صورت نه شما و نه فرزندتان دچار مشکل نخواهید شد.
برای تامین کردن آهن بهتر است از گوشت قرمز به وفور استفاده کنید. همچنین پروتئین های گیاهی مثل عدس، لوبیا چیتی، کشمش، خرما، آلو، انجیر، زردآلو، سیب‌زمینی (با پوست)، کلم بروکلی، چغندر، سبزیجات دارای برگهای سبز، نان های سبوس دار، شیرۀ قند سیاه و غلات غنی شده با آهن را نیز می توانید به جای پروتئین های گوشتی مصرف کنید. به خاطر داشته باشید که آهن موجود در منابع حیوانی خیلی راحت تر از آهن موجود در منابع غیرحیوانی جذب می شوند. اما هیچ وقت از جگر برای تامین آهن مورد نیاز بدن استفاده نکنید زیرا جگر حاوی مقدار بسیار زیاد ویتامین A است که  مصرف بیش از حد آن منجر به ناهنجاریهای مادرزادی می شود.
یک نکته ی قابل توجه که به صورت کلی مورد توجه است این است که قرص آهن را نباید با مواد کلسیم دار مثل شیر استفاده کرد. شیر و قهوه  جذب آهن  موجود در مکمل ها و منابع گیاهی را مختل می کند.